Terug
SmdB Het Fundament, Nieuwland

SmdB Het Fundament, Nieuwland

Grondslag:
Onze school heeft de Bijbel (HSV) als grondslag voor haar handelen, spreken en geven van onderwijs en erkent en eerbiedigt de Bijbel, als het volledig geïnspireerde Woord van God, zoals die in de
Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord. De naam van de school wijst naar Jezus Christus als hét
Fundament.

Onze missie:
Onze school heeft als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling
van kinderen. Op onze school krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere
leerlingen te groeien. We bieden hen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken
en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en
daaraan richting geeft.

Onze visie:
Het christelijk geloof is de basis van waaruit wij samen bouwen aan een stevig fundament (zowel op
cognitief als op sociaal gebied) voor kinderen. Op deze wijze bereiden wij de kinderen voor op de
toekomst die ze met Vertrouwen tegemoet zien.

Onze slogan is: Samen bouwen in Vertrouwen.

Onze kernwaarden zijn:

Vertrouwen
Geborgenheid
Verbinding
Enthousiasme