Terug
Eben-Haëzerschool, Leerbroek

Eben-Haëzerschool, Leerbroek

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden? Als het goed is, willen alle betrokkenen binnen de school de kinderen optimaal begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige volwassene. Dit komt tot uiting in alle facetten van het onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat de ouders als natuurlijke opvoeders het eerst verantwoordelijk zijn voor deopvoeding van hun kind. Maar daarnaast draagt de basisschool voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling tot persoonlijkheid. Kinderen worden op school voorbereid om straks als burger deel te nemen aan de maatschappij. Iedere basisschool is een professionele instelling met een eigen visie op opvoeding en onderwijs, die voortvloeit vanuit onze visie en pedagogische opdracht.

De missie van het Eben-Haëzerschool is verbonden aan de grondslag van de school en verwoord in de schooldoelstelling. Op basis van de Bijbel en de daarop gegronde Drie formulieren van Enigheid stelt de school zich ten doel:

In afhankelijkheid van de zegen des Heeren onderwijs en vorming verzorgen waarin de Heere geëerd wordt, waardoor leerlingen mogen komen tot een leven in de vreze des Heeren en toegerust worden tot goed aansluitend vervolgonderwijs.

De visie geeft het ideaal aan waar we aan werken, de stip op onze horizon. Het Eben-Haëzerschool wil een dynamische en betrouwbare leergemeenschap zijn waar we:

  • aan het Woord van God verbonden zijn en dat uitdragen;
  • betrokken zijn op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van personeel en leerlingen;
  • met elkaar onderwijs van goede kwaliteit tot stand brengen;
  • vertrouwen geven en krijgen en verantwoordelijkheid dragen;
  • ruimte hebben om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten.

Dit realiseren we met elkaar en met onze ouders, de kerken en voor ons maatschappelijk relevante partijen.